آخرین رویدادها  |
حجت جذب ، تبریک روز پرستار


روز پرستار، روز جاری عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد